ความแตกต่างระหว่าง my sql กับ my sqli

ความแตกต่างระหว่าง my sql กับ my sqli 

      My sql เป็นระบบโปรแกรมจัดการข้อมูล  มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบรองรับการใช้งานของผู้ใช้ เช่น  การทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ web server

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ ภาษา SQL  ——>    ในส่วนของคำสั่ง  mysqli คือ extension(MySQL Improved Extension) ถูกพัฒนามาจาก คำสั่ง My Sql อีกทีเพืือที่จะเขียนในรูปแบบเดิมและรูปแบบ OOP ได้อย่างสมบูรณ์ครับ สนับสนุน transaction ทุกชนิดแต่ไม่รองรับ myisam

ตารางเปรียบเทียบMySQL mysqli PDO

my sql กับ my sqli

ตัวอย่างการใช้ภาษา my sql กับ my sqli

     ตัวอย่างคำสั่ง  my sql

1. SELECT- FROM privince_th  LIMIT 30

2. “;

3.  $result=$mysql =>query($q)

4.  $total=$result->nums_row;

5. while($rs=$result->fetch_object()){ // 

     ตัวอย่างคำสั่ง  my sqli

  1. SELECT * FROM province_th LIMIT 30
  2. “;
  3. $result = $mysqli->query($q); // ทำการ query คำสั่ง sql 
  4. $total=$result->num_rows;  // นับจำนวนถวที่แสดง ทั้งหมด
  5. while($rs=$result->fetch_object()){ // วนลูปแสดงข้อมูล
 $result->fetch_assoc() ส่งค่ากลับมาแบบ array key เป็นชื่อ field
 $result->fetch_row()  ส่งค่ากลับมาแบบ array key เป็น index เริ่มที่ 0,1 ….
 $result->fetch_array()  ส่งค่าทั้งแบบ assoc และ row เขาว่าไม่น่าใช้ กินแรม
 $result->fetch_object() ส่งค่ากลับมาแบบ object