คำสั่งพื้นฐาน RubyOnRails && Mongoid

การประกาศตัวแปรชนิดต่างๆ

a = []  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Array

b = {} #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Hash

c = BigDecimal.new(‘0’)  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด BigDecimal

d = true  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Boolean

d = 1  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Integer

e = 1.0  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Float

f = ” ”  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด String

 

คำสั่งเกี่ยวกับ Loop Array

Array.each #คำสั่ง loop array โดยไม่ return ค่าอะไร

Array.map #คำสั่ง loop array โดยจะ return ค่าเป็น array ที่เรา map value ในแต่ละ loop

Array.delete_if #คำสั่ง loop array โดยจะ return ค่าเป็น array เฉพาะตัวที่เราไม่ได้ delete

Array.keep_if #คำสั่ง loop array โดยจะ return ค่าเป็น array เฉพาะตัวที่เรา keep

 

คำสั่งเกี่ยวกับ Database

Model.find(‘ ‘)  #คำสั่งในการค้นหาข้อมูลจาก ID จะ return ค่าเป็น Object ของ Model ที่ค้นหาออกมาอันนึง

Model.all #คำสั่งในการเอาข้อมูลทั้งหมดของ Model นั้น จะ return เป็น Array Of Object (Model ที่ค้นหา)

Model.where(‘ ‘) #คำสั่งในการค้นหาข้อมูลจาก Field ใดๆ ใน Model นั้นจะ return เป็น Array Of Object (Model ที่ค้นหา)

Model.count() #คำสั่งในการนับข้อมูลของ Model จะ return ค่าเป็น Integer

Model.order_by(‘ ‘) #คำสั่งในการเรียงลำดับข้อมูลของ Model จะ return ค่าเป็น Array Of Object (Model ที่ค้นหา)