โปรแกรม Android กับ Java Syntax เบื้องต้น

—-****** Android กับ Java Syntax *****—–

การเขียนโปรแกรม android  นั้นอาจจะใช้เครื่องมือในการเขียน บนโปรแกรม eclipse หรือ  android studio ก็ได้
โดยการเขียนนั้นใช้ภาษา java รูปแบบการเขียนเป็น OOP  โดยการเขียนในโปรแกรมภาษา JAVA  ในส่วนของ android studio นั้น
จะแบ่งเป็นส่วนของ ภาษา XML และหลักภาษา java
ในส่วนของ XML นั้น จะเป็นส่วนที่ถูกออกแบบใน GUI  การสร้างหน้าจอ คำสั่งปุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น

คำสั่งการใช้ปุ่ม

<Button>

android:id=”@+id/btn1″                          <———————  สร้าง id ให้กับปุ่ม                                                                            android:layout_width=”wrap_content”      <——————– กำหนดขนาดความกว้างให้กับปุ่ม  wrap_content เป็นตามแบบฟอร์มของความกว้างปกติ                                                                                                               android:layout_hight=”wrap_content”       <——————– กำหนดขนาดความสูงให้กับปุ่ม  wrap_content เป็นตามแบบฟอร์มของความกว้างปกติ

</Button>

ใน java class

public class A extent Activity {

public void onCreate(Bundle saveInstantceState)

Super.onCreate(Bundle saveInstantceState);

setcontentView(R.layout.activity_main);

Button button=(button) findViewbyId (R.id.btn1);       <——————— อ้างอิงชื่อปุ่มมาจาก XML

}
Android กับ Java Syntax


                      ตัวอย่างการสร้างปุ่มจากคำสั่ง บนหน้าจอ     emulatorคำสั่งการใช้ข้อ Text
 

การใช้ใน XML
<TextView
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="TIME"
  android:padding="10dp"
  android:gravity="center"
  android:id="@+id/textView13"
  android:layout_alignTop="@+id/FACin"
  android:layout_alignEnd="@+id/btnSendTime" />
 เป็นการสร้าง text ใน XML ในอีกรูปแบบนึง เพื่อที่จะสร้างใน java class ต่อไป

 Android กับ Java Syntax

จะเเสดงข้อความ TIME บนหน้าจอ     emulator

คำสั่ง Edit text

เป็นการสร้างข้อความที่ต้องการให้กรอก

คำสั่ง xml

<EditText

  android:layout_width="150dp"    <---- กำหนดความกว้างของกล่องข้อความ 
  android:layout_height="wrap_content"
  android:id="@+id/editextMsn1"      
  android:layout_above="@+id/btnSendError"
  android:layout_alignParentStart="true"  
  android:layout_alignParentEnd="true" />
 

ส่วนของการสร้างคำสั่งใน class ของภาษาจาวา

setContentView(R.layout.activity_error_msn);
MsnError = (EditText) findViewById(R.id.editextMsn1); <-------- คำสั่งในการสร้างกล่องข้อความ 
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
idError= bundle.getInt("MyValue");
Android กับ Java Syntax
                ตัวอย่างกล่องข้อความบน emulator