การศึกษายุค New Normal ปรับตัวสู่โลกออนไลน์

สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิค-19 ในปัจจุบัน ทำให้การเรียนการสอนที่เมื่อก่อนนั้นไม่ใช่การพบปะกันในห้องเรียนอีกแล้ว โควิค-19 ทำให้ทุกอย่างต้องปรับตัวไปอยากรวดเร็ว แต่ในทางเดียวกัน การเรียนการสอน ยังต้องดำเนินต่อไป นักเรียนยังต้องเรียน คุณครูยังคงต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ และจะทำอย่างไรให้การศึกษาและการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กรองข้อมูลผู้เรียนจาก เพศ อายุ ช่วงวัย
โดยการเริ่มต้นการใช้งานระบบจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุ เพศ วัย ของผู้เรียน โดยจะเลือกวิชาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย

แนะนำหลักสูตร
หลังจากระบบได้ข้อมูลของผู้เรียนแล้ว จะมีการประมวลผลเพื่อหาหลักสูตรเรียนที่เหมาะสม

บันทึกจัดตารางการเรียนการสอน เวลาเรียนโดยสแกนใบหน้าของผู้เรียนได้
การเข้าเรียนทุกครั้งจะมีการสแกนใบหน้าเพื่อเป็นการบันทึกเวลาเรียนอัตโนมัติ ซึ่งเวลาเข้าเรียนจะมีผลต่อการเข้าสอบ

ดูความสามารถในคะแนนจาก KPI 
หลังจากการเรียนและทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมต่างๆ จะมีการวัด KPI ในการเรียนรู้

ปรึกษาผู้สอนได้ทางออนไลน์
หาผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา สามารถคุยทางออนไลน์กับทางผู้สอนวิชานั้นๆได้อยากสะดวกและรวดเร็ว

ทำข้อสอบออนไลน์
หลังจากที่เข้าเรียน ผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดแล้ว สามารถจัดสอบออนไลน์ได้ และวัดผลการสอบออกมาเป็นข้อมูล

ใบรับรองหลักสูตร
สามารถออกใบรับรองในการเรียนหลักสูตรได้

บันทึกข้อมูลของผู้เรียน
ข้อมูลของผู้เรียนทั้งหมดจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูล

หลังจากนั้นผลรายงานของผู้ที่สอบผ่านทางด้านวิชาต่างๆก็จะอยู่ในระบบ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสรรหาบุคคลที่มีความรู้เข้าทำงาน ก็จะเข้ามาดูข้อมูลว่ามีใครที่มีคุณสมบัติตรงที่ต้องการ ทักษะ หรือวิชาเฉพาะด้านที่ต้องการ ซึ่งสามารถนัดคุยกันผ่านออนไลน์ และร่วมงานกันผ่านออนไลน์ได้เช่นกัน