เปิด 10 เทคโนโลยีสีเขียว ! เพื่อธุรกิจในอนาคตที่ยั่งยืน

     การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวจะนำคุณไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เราจะแบ่งปันหลักสูตรเทคโนโลยีสีเขียวที่ดีที่สุด 10 หลักสูตรที่จะให้ความเข้าใจที่ชัดเจน และสนับสนุนให้คุณสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นต่อไป

เทคโนโลยีสีเขียวคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?

เทคโนโลยีสีเขียวหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการพัฒนานวัตกรรม ประหยัดพลังงาน ยั่งยืน และคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่วนประกอบที่ยั่งยืนซึ่งนำไปสู่อนาคตที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีสีเขียวบางส่วน ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสีเขียวมีดังนี้:

 1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 2. ลดการใช้พลังงานและต้นทุน

 3. อากาศที่สะอาดขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น

 4. การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

 5. การสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 6. การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 7. การขนส่งที่สะอาดด้วยเทคโนโลยี EV

 8. การจัดการของเสีย

 9. พลังงานทดแทน

 10. ความร่วมมือระดับโลก

 

10 หลักสูตรเทคโนโลยีสีเขียวที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสีเขียว 10 อันดับแรกที่ออกแบบโดยสถาบันระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเชิงลึกและยกระดับอาชีพของคุณ:

 

1 ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความยั่งยืน – Coursera

หลักสูตรฟรีนี้เปิดสอนโดย Coursera ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาความยั่งยืนเป็นหลัก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับความยั่งยืนและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดสำคัญต่างๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้ ได้แก่
 1. ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 2. น้ำและการเกษตร

 3. นโยบายสิ่งแวดล้อม

 4. การวัดความยั่งยืน

 5. ประชากรและพลังงาน เป็นต้น

การมีความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวคิดเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญใน

2 ) พลังงานที่ยั่งยืน: การออกแบบอนาคตทดแทน – Edx

หลักสูตรฟรี 9 สัปดาห์เกี่ยวกับพลังงานที่ยั่งยืนที่นำเสนอโดย Delft University of Technology ผ่านทาง Edx จะให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานทดแทน
ในระหว่างหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้การบูรณาการแหล่งธรรมชาติ เช่น ลม แสงอาทิตย์ และชีวมวล เข้ากับระบบพลังงาน รวมถึงการออกแบบแผนสำหรับระบบพลังงานที่ยั่งยืน 100%

หลักสูตร 9 สัปดาห์นี้ครอบคลุมแนวคิดที่สำคัญมากมาย ได้แก่

 1. การใช้พลังงาน

 2. การผลิตพลังงานทดแทน

 3. นโยบายเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

 4. แหล่งลม แสงอาทิตย์ และชีวมวล

 5. ระบบไฟฟ้ากำลังและจัดเก็บ เป็นต้น

3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด – Coursera
Coursera เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (ทั้งฟรีและมีค่าใช้จ่าย) ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้แนวคิดที่สำคัญ เพิ่มพูนความรู้ และก้าวไปข้างหน้าในอาชีพการงานของคุณ
 1. อากาศเปลี่ยนแปลง

 2. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 3. การควบคุมมลพิษ

 4. การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 5. นโยบายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

4 ) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ( สำหรับผู้เริ่มต้น ) – Udemy

หลักสูตรฟรีที่ Udemy นำเสนอมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเรียนที่ต้องการวิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานหรือแง่มุมพื้นฐานของพลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ครอบคลุมหลายหัวข้อ ได้แก่

 1. พลังงานทดแทน

 2. ประเภทของพลังงานทดแทน

 3. พลังงานแสงอาทิตย์

 4. ส่วนประกอบที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 5. ประเภทของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

5 ) การจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน – Coursera

 
หลักสูตรระดับเริ่มต้นที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยฟลอริดาผ่าน Coursera เน้นไปที่การจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจะสอนวิธีการ เทคนิค และแนวคิดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำให้ที่ดินของคุณยั่งยืนได้ยาวนาน หลักสูตรนี้มีข้อมูลมากและมีความสำคัญสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการเกษตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สนใจ และสำหรับเกษตรกรด้วย เป็นหลักสูตรฟรีประมาณ 3 สัปดาห์ซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญมากมาย ได้แก่
 
 1. ปัญหาและกฎระเบียบด้านคุณภาพน้ำ

 2. TMDL และสารอาหาร

 3. การจัดการดินและธาตุอาหาร

 4. น้ำเพื่อการเกษตร

 5. การจัดการชลประทานเกษตรกรรม

 6. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดีที่สุด ฯลฯ

จะช่วยให้คุณเข้าใจเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่ดีที่สุดและวิธีการทดสอบดินและสารอาหาร เป็นหลักสูตรที่ดีมากที่ช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการประยุกต์ในการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ลงทะเบียนวันนี้!

6 ) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาคารสีเขียว – Udemy

หลักสูตรระดับเริ่มต้นที่นำเสนอโดย Udemy มุ่งเน้นไปที่อาคารสีเขียวที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทำให้วันพรุ่งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร

 2. ความยั่งยืนด้วยอาคารสีเขียว

 3. กลยุทธ์การออกแบบอาคารสีเขียว

 4. อนาคตของอาคารสีเขียว

 5. มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานอาคารสีเขียว ฯลฯ

7 ) ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและอาคารสีเขียว – Coursera

เป็นหลักสูตรฟรีระดับเริ่มต้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่เปิดสอนโดย Duke University ผ่านทาง Coursera ที่เน้นไปที่แหล่งพลังงานทดแทนและการเป็นผู้ประกอบการอาคารสีเขียวเป็นหลัก
 1. โอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ความท้าทาย และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในภาคพลังงานทดแทนและอาคารสีเขียว

 2. ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านพลังงานทดแทนหรืออาคารสีเขียว

 3. การแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยพลังงานทดแทนหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอาคารสีเขียว

 4. จากแนวคิดสู่การดำเนินธุรกิจ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนวันนี้และสร้างความแตกต่าง

8) หลักสูตรพลังงานทดแทนออนไลน์ฟรี – Alison

Alison เปิดสอนหลักสูตรพลังงานหมุนเวียนออนไลน์ฟรีจากสถาบันและมหาวิทยาลัยระดับสูง มีหลักสูตรฟรีมากกว่า 19 หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่คุณสามารถเรียนและสำรวจเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ พวกเขายังเปิดสอนหลักสูตรอื่นที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียว ได้แก่
 
 1. พลังงานทดแทน

 2. การพัฒนาความยั่งยืน

 3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 4. อากาศเปลี่ยนแปลง

 5. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

9 ) ระบบอาหารที่ยั่งยืน – Coursera

เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้นฟรีที่เปิดสอนโดย University of Illinois at Urbana-Champaign ผ่านทาง Coursera เป็นหลักสูตร 3 สัปดาห์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสีเขียวที่ยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งคุณจะได้สำรวจเสาหลักแห่งความยั่งยืนในการผลิตอาหารและความท้าทายในด้านอาหาร โภชนาการ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และระบบพลังงาน

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับระบบอาหารที่ยั่งยืน เช่น

 1. ความยั่งยืนในระบบอาหาร

 2. ระบบการผลิตอาหาร

 3. อาหาร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม

 4. เศรษฐศาสตร์ของระบบอาหาร

 5. พลังงานและเทคโนโลยีในระบบอาหาร

 6. ความท้าทายและแนวทางแก้ไข ฯลฯ

10 ) วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม – Udemy

หลักสูตรที่นำเสนอโดย Udemy มุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญหลายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น

 
 1. การจัดการความต้องการน้ำและการควบคุมการสูญเสีย การสกัดน้ำ การกระจายน้ำ และมลพิษทางน้ำ

 2. การพัฒนาและการจัดการที่ยั่งยืน

 3. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 4. การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นต้น

บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการ!

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านไอที แบบครบวงจร (Full-stack) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการ Maintenace ระบบ เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนให้ นวัตกรรม และไอเดีย ระดับโลกของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยที่บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม และ แอปพลิเคชัน ตามความต้องการทางธุรกิจคุณได้ ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ทุกความต้องการทางธุรกิจ หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่ต้องการพัฒนา Software หรือ พัฒนา Application สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่!