Design Patterns : Introduction EP1

Design Patterns

Design Patterns : Introduction คือ รูปแบบการแก้ไขปัญหา ที่นักพัฒนาได้ทำการถกเถียงเพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหานั้นๆ ที่ดีที่สุด ซึ่งเกิดจาก การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม ทำให้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารของการเขียนโค้ด ที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน และมักพบปัญหาคล้ายๆกัน ทำให้มีกระบวนที่จะแก้ไขความซับซ้อนของโค้ดให้ดูง่ายและแก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น นาย แว่น  ได้พบปัญหา การปลอกกล้วย แต่ค้นพบวิธีการแก้ไขรูปแบบปัญหา การปลอกกล้วย ได้แล้ว ต่อมา นาย ฟ้า พบรูปแบบปัญหา […]