Pair Programming มีคู่หูเขียนโปรแกรม ดีกว่าที่คิดนะ !

การ Pair Program ถ้าแปลความหมายตรงตัวคือ การเขียนโปรแกรมเป็นคู่ ซึ่งวิธีการทำก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ละองค์กร แต่สิ่งที่เหมือนกันสำหรับทุกๆ ที่ในการทำ pair program คือ คนสองคน จะทำงานเดียวกัน ร่วมกัน ด้วย work station เดียวกัน

Quality Assurance กับการพัฒนา Application

Quality Assurance คืออะไร?  ในการพัฒนา Application ด้วยวิธีการทำงานแบบ Agile นั้น สิ่งที่จำเป็นคือ Development team ที่มีเป้าหมายในการทำให้งานนั้นลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งก็ไม่มีกฏตายตัวที่จะกำหนดว่า ใน Development team จะต้องประกอบไปด้วยใครบ้าง ในบางทีม อาจจะคิดว่า Quality Assurance นั้นไม่จำเป็น เพราะคิดว่าไม่ต้องมี Quality Assurance […]