Design Patterns

Design Pattern : Introduction Ep 2

Design Pattern : Introduction Ep 2

การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น: รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ถูกค้นพบในอดีตนั้น อาจไม่ครอบคลุมปัญหาใหม่ๆในปัจจุบัน

ทำให้เกิดการถกเถียงปรับปรุงและประยุกต์รูปแบบวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด (Best Practical)

ตัวอย่างต่อจากตอนที่แล้ว

https://swiftlet.co.th/design-pattern-introduction-ep1

คัมภีร์การปลอกกล้วยของปราชญ์แว่นนั้น ถูกใช้อย่างแพร่หลาย

แต่เมื่อ ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อนาย A ต้องการปลอกกล้วยให้เร็วกว่าเดิมยิ่งขึ้น

และ นาย B ต้องการปลอกกล้วยให้ละเอียดสวยงาม

วิธีการของปราชญ์แว่นนั้นจึงไม่ครอบคลุมความต้องการ ของนาย A และ นาย B ได้

Design Pattern

นาย B และ นาย C จึงหารูปแบบวิธีการแก้ไขของปัญหาที่ตัวเองเจอ

เมื่อทั้งคู่ค้นพบ รูปแบบการแก้ไขปัญหาได้แล้วนั้น จึงนำเสนอไปให้ ปราญช์แว่น เพื่อนำไป ประยุกต์สู่รูปแบบการปัญหาที่ดีและครอบคลุมยิ่งขึ้น

Design Pattern

เป็นต้น