background job

Background Jobs ด้วย Active Job ของ Rails

โดย แสงเดือน จันทร์ใหม่ – 3 สิงหาคม 2558 Background Jobs คืออะไร Background Jobs คือการทำงานของ process ใดๆ ที่เราต้องการ ให้ดำเนินการอยู่เบื้องหลัง หรือสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการทำงานของระบบที่ผู้ใช้สัมผัส หรือสามารถอธิบายอีกนัยหนึ่งคือ ในขณะที่ผู้ใช้มองเห็นการทำงานต่างๆ ผ่านหน้าจออยู่นั้น เบื้องหลังจะมีบาง process กำลังดำเนินการอยู่ โดยไม่รบกวนการทำงานของผู้ใช้ ดังนั้นข้อดีของ Background Jobs คือ สามารถจัดการการทำงานบาง process ที่อาจล่าช้า ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อไม่ให้การแสดงผลต่อ user เกิดการล่าช้า หรือ user friendly นั่นเอง มีการทำงานเป็น parallel ทำให้สามารถทำงานที่ไม่ขึ้นต่อกันพร้อมๆ กันได้ ซึ่งส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Active Job คืออะไร Active Job เป็น framework หนึ่งของ rails […]

Background Jobs ด้วย Active Job ของ Rails Read More »