Google Map API คืออะไร ?

        Google Maps API เป็นชุด API ของ Google สำหรับพัฒนา web application และ mobile application (Android, iOS)ไว้สำหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ Google เพื่อพัฒนา Application ได้เหมือนกับที่ Google โดยแผนที่ยัง features ต่าง ๆ มากมายให้เรียกใช้ – การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map) – ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) – ชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) – การนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Directions Service) – การคำนวณความสูงของจุดพิกัด (Elevation Service) – การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude […]

Google Map API คืออะไร ? Read More »