คำสั่งพื้นฐาน RubyOnRails && Mongoid

การประกาศตัวแปรชนิดต่างๆ a = []  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Array b = {} #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Hash c = BigDecimal.new(‘0’)  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด BigDecimal d = true  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Boolean d = 1  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Integer e […]

Ruby กับการเก็บข้อมูลแบบ Hash

โดย แสงเดือน จันทร์ใหม่ – 29 มิถุนายน 2558 Hash คืออะไร Hash เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยชุดของ Key และ Value โดย Key ของ Hash สามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่เรากำหนด และ Hash หนึ่งๆ สามารถมีชุด Key […]