คำสั่งพื้นฐาน RubyOnRails && Mongoid

การประกาศตัวแปรชนิดต่างๆ a = []  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Array b = {} #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Hash c = BigDecimal.new(‘0’)  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด BigDecimal d = true  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Boolean d = 1  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Integer e = 1.0  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด Float f = ” ”  #เป็นการประกาศตัวแปรชนิด String   คำสั่งเกี่ยวกับ Loop Array Array.each #คำสั่ง loop array โดยไม่ return ค่าอะไร Array.map #คำสั่ง loop array โดยจะ return ค่าเป็น array ที่เรา […]

คำสั่งพื้นฐาน RubyOnRails && Mongoid Read More »