MongoDB Aggregation

ณัฐธิดา  หมวดเพ็ชร MongoDB Aggregation Aggregation เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล โดยสามารถรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆที่ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มข้อมูลเดียวกัน และยังสามารถเพิ่มความหลากหลายในการรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งจะ return ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณกลับมาให้ โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการ input ข้อมูลและการเจาะจงข้อมูล Aggregation Pipelines คือวิธีแบบหนึ่งของ aggregation ซึ่งเป็น framework ตัวหนึ่งสำหรับการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบท่อ ที่ส่งต่อไปได้เรื่อยๆ โดยสามารถส่งต่อได้หลายๆ stage เพื่อแปลงเป็นผลลัพธ์ที่ถูก […]