MySQL vs Mongo

Mongodb(no sql) เป็นดาต้าเบสที่ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน มีการเข้าถึงที่รวดเร็ว รวมทั้งสามารถขยายระบบได้ในอนาคต และ nosql นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้หลายแบบ เช่น array hash (key/value) เป็นต้น MySql(sql)  เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมฐานข้อมูลมากมายถูกพัฒนาขึ้นให้รองรับกับ Sql เพื่อให้การจัดการข้อมูลนั้นทำได้ง่ายขึ้น และโปรแกรมที่ได้รับความนิยมก็คือโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็น Open Source ที่ใช้งานได้ทั้งใน Linux และ […]