Mockup Online / Mockup คือ

Mock up – Wireframe & UI Prototyping Mockup คือ อะไร ? Mockup คือ การสร้างรูปแบบจำลอง หรือ การร่างแบบเว็บไซต์คร่าวๆเพื่อให้การคุยงานกับลูกค้าเข้าใจตรงกันและเห็นภาพได้ชัดเจนสามารถปรับหรือแก้ไขให้ได้สะดวกเมื่อเราคิดจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บ จะต้องมีการร่างแบบออกมาก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์นั้นๆเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ได้มากที่สุด ทำไมต้อง Mock up? เนื่องจากจินตนาการของเรามี มากมาย การวางภาพและรูปแบบออกมาสามารถบ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่ คิดวาดไว้ในใจนั้น มีความ เหมาะสมหรือมีความเข้าใจตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆหรือไม่ ทำให้เราก็จะเห็นภาพของเว็บไซต์ได้เด่นชัดขึ้น อธิบายลักษณะเว็บไซต์ที่ต้องการได้ดีขึ้น และสามารถเป็นตัวอ้างอิง ในหลายๆ จังหวะของการออกแบบจริงได้

Mockup Online / Mockup คือ Read More »