Regular Expression

ณัฐธิดา หมวดเพ็ชร  [ 30 มิถุนายน 2558 ] Regular Expression  Regular Expression คือ การกำหนดรูปแบบอักขระ เพื่อใช้ในการค้นหาค่าในรูปแบบของ String โดย Regular Expression มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อความที่ต้องการค้นหากับรูปแบบที่กำหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ รูปแบบอักขระของ Regular Expression มาจากการผสมอักขระพื้นฐานหลายตัวเข้าด้วยกัน เช่น /abc/ หรือจากการผสมอักขระพื้นฐานกับอักขระพิเศษ เช่น /ab*c/ หรือ/Chapter (\d+)\.\d*/ ที่ใช้เครื่องหมายวงเล็บเป็นหน่วยความจำ โดยข้อความที่ตรงกับรูปแบบอักขระในวงเล็บนี้จะถูกจดจำไว้เพื่อเรียกใช้ในภายหลัง มาดูสัญลักษณ์ของ Regular Expression ที่ใช้กันบ่อยๆดีกว่า ^ แทนความหมายว่า “ขึ้นต้นด้วย” เป็นจุดเริ่มของข้อความ $ แทนความหมายว่า “ลงท้ายด้วย” เป็นจุดสิ้นสุดของข้อความ . แทนตัวอักษรใด ๆ หนึ่งตัวยกเว้น NULL และแทนตัวขึ้นบรรทัดใหม่ | ใช้เป็นตัวคั่นเพื่อแสดงตัวเลือก ? แทนการเกิดขึ้น 0 หรือ 1 ครั้ง […]

Regular Expression Read More »