Regular Expression

ณัฐธิดา หมวดเพ็ชร  [ 30 มิถุนายน 2558 ] Regular Expression  Regular Expression คือ การกำหนดรูปแบบอักขระ เพื่อใช้ในการค้นหาค่าในรูปแบบของ String โดย Regular Expression มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อความที่ต้องการค้นหากับรูปแบบที่กำหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ รูปแบบอักขระของ Regular Expression มาจากการผสมอักขระพื้นฐานหลายตัวเข้าด้วยกัน เช่น /abc/ หรือจากการผสมอักขระพื้นฐานกับอักขระพิเศษ […]