Data Migration

ณัฐธิดา  หมวดเพ็ชร [ 15 มิถุนายน 2558 ]


Data Migration

  • เป็นกระบวนการของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเภทการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาที่จะอัพเกรดระบบของตนเอง และมักจะเป็นการดำเนินการแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมมากกว่าการดำเนินการโดยมนุษย์
  • Data Migration เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล การบำรุงรักษาหรือการอัพเกรดข้อมูล การย้ายแอพพลิเคชั่น อาจรวมไปถึงการย้ายศูนย์การให้บริการข้อมูล

การใช้งาน Data Migration

1. เริ่มจากการติดตั้งโดยการเพิ่ม gem เข้าไปในโปรเจค แล้วสั่ง bundle install

migrate1

2. การสร้าง migration ด้วยคำสั่ง

migrate2

3. ไฟล์ของการ migrate จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

self.up

>> เป็นการอัพเดตข้อมูลหรืออัพเดตโปรแกรม

self.down

>> เป็นการย้อนเวอร์ชันกลับไปก่อนหน้า ในกรณีที่การอัพเดตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

4. จากนั้นใช้คำสั่ง rake db:migrate


[ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/ajvargo/data-migrate ]