Data Migration

ณัฐธิดา  หมวดเพ็ชร [ 15 มิถุนายน 2558 ] Data Migration เป็นกระบวนการของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเภทการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาที่จะอัพเกรดระบบของตนเอง และมักจะเป็นการดำเนินการแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมมากกว่าการดำเนินการโดยมนุษย์ Data Migration เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล การบำรุงรักษาหรือการอัพเกรดข้อมูล การย้ายแอพพลิเคชั่น อาจรวมไปถึงการย้ายศูนย์การให้บริการข้อมูล การใช้งาน Data Migration 1. เริ่มจากการติดตั้งโดยการเพิ่ม gem […]