Mongoid Slug กับ Ruby on rails

เขียนโดย นายวุฒิไกร ลิ่มสกุล : 30 มิ.ย 2558         Mongoid slug เป็น gem สำหรับแปลง url ที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ให้อ่านเข้าใจ อย่างเช่น https://swiftlet.co.th/92cc35193275461e1e95569c เป็น https://swiftlet.co.th/mongoid-slug เป็นต้น […]

Rails Translation

โดย แสงเดือน จันทร์ใหม่ – 14 มิถุนายน 2558 Rails Translation คืออะไร Translation (Rails Internationalization (I18n) API) คือ Gem ตัวหนึ่งของ Ruby ซึ่งจะติดตั้งมาให้อยู่แล้ว โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเองเพิ่มเติม โดย Rails Translation ทำหน้าที่ในการช่วยจัดการให้ […]